Aanleiding

Beide organisaties hebben door de demografische ontwikkelingen te maken met een dalend leerlingenaantal. Door intensief samen te werken, kan ondanks een daling van het leerlingenaantal, een kwalitatief, hoogstaand en breed onderwijsaanbod in de regio behouden blijven.

Voorbereidingen

Op 30 november 2022 hebben het Elde College en het Udens College een intentieovereenkomst om bestuurlijk te fuseren ondertekend. Voorafgaand heeft een uitgebreide verkenning plaatsgevonden waar een grote groep medewerkers van beide scholen bij betrokken is geweest.

Afgelopen jaar zijn de effecten van de bestuurlijke fusie in beeld gebracht en opgenomen in een Fusie Effectrapportage (FER) die als basis diende voor de besluitvorming. De conceptversie van de FER, alsmede een financieel onderzoek, zijn voorgelegd aan beide MR-en en RvT-en. Vervolgens is de definitieve FER en het besluit om te fuseren voorgelegd aan de MR-en (ter instemming) en aan de RvT-en (ter goedkeuring).

In het kort: wat betekent een bestuurlijke fusie voor onze school?

  • Het Elde College en het Udens College gaan straks op in 1 nieuw schoolbestuur. Onze stichtingsnaam Voortgezet Onderwijs Regio Meierijstad (stichting VORM) verandert in een nieuwe overkoepelende naam.
  • De scholen behouden hun eigen identiteit en profilering.
  • Doordat we bestuurlijk fuseren en samenwerken, behalen we op meerdere gebieden voordelen en kunnen we de beleidsterreinen personeel, onderwijs, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering versterken.