Hoe meld ik mijn kind ziek?
Als een leerling buiten schooltijd ziek wordt, meldt een ouder/verzorger deze leerling vóór 8.30 ziek via de Magister-app. Dat kan via het menu-item ‘afwezigheid,’ om vervolgens te klikken op ‘melden’. De stappen daarna wijzen zichzelf. Leerlingen zijn niet gemachtigd om zichzelf ziek te melden.

De ziekmeldfunctie in Magister is niet bedoeld voor het melden van afwezigheid vanwege een andere reden dan ziekte, bijvoorbeeld een bezoek aan een specialist. Daarvoor vraagt een leerling verlof aan via een door ouders/verzorgers ondertekend verlofbriefje.

Wat als mijn kind meerdere dagen ziek is?
De eerste ziekmelding is als ‘Z’ zichtbaar in Magister. Na de eerste melding is geen vervolgmelding meer nodig. Wanneer een leerling na de eerste ziektedag niet in de les verschijnt, zal een docent een ‘N’ in Magister noteren: ‘niet aanwezig’.

Hoe meld ik mijn kind beter?
Leerlingen melden zichzelf beter met een geel betermeldbriefje, op de eerste dag dat zij weer op school zijn. Dit briefje moet ondertekend zijn door een ouder/verzorger. Na ontvangst van het betermeldbriefje worden eventuele absentiemeldingen met terugwerkende kracht aangepast naar code ‘Z’. Betermeldbriefjes zijn verkrijgbaar bij de leerlingondersteuners (vmbo en locatie Sint Michielsgestel) of bij het meldpunt ((tweetalig) vwo en havo of havo/vmbo-t).

Wat als mijn kind langdurig ziek is?
Als een leerling een lange periode niet naar school kan komen, bekijken we samen met ouders/verzorgers en eventueel een consulent onderwijsondersteuning hoe we het onderwijs alsnog kunnen voortzetten. Naast onze wettelijke plicht om voor elke leerling goed onderwijs te verzorgen, vinden wij het belangrijk dat een leerling in deze situatie contact blijft houden met klasgenoten en leerkrachten. Met vragen over onderwijs aan langdurig zieke leerlingen kunnen ouders terecht bij de ondersteuningscoördinator van de afdeling.

Kan mijn kind lessen op afstand volgen?
Als een leerling langere tijd niet naar school kan komen maar wel in staat is om online lessen te volgen, kunnen we lessen op afstand inzetten. Dat is alleen mogelijk na overleg met de schoolleiding. Meer informatie hierover? Neem contact op met school via 073 820 0400.

Hoe vraag ik verlof van maximaal een dag aan voor mijn kind?
Verlof voor één of meerdere lesuren met een maximum van een hele lesdag vragen leerlingen zelf aan via een groen verlofbriefje. Dat briefje leveren zij ondertekend door een ouder/verzorger uiterlijk twee dagen vóór het verlof in bij de juiste persoon.

  • (Tweetalig) vwo en havo havo/vmbo-t, leerjaar 1: verlofbriefje halen en inleveren bij de toezichthouder in de brugklasaula.
  • (Tweetalig vwo en havo, leerjaar 2 tot en met 6: verlofbriefje halen en inleveren bij het meldpunt.
  • Vmbo/praktijkonderwijs en locatie Sint-Michielsgestel: verlofbriefje halen en inleveren bij de leerlingondersteuner.

In overleg met de teamleider wordt bepaald of het verlof verleend kan worden. We vragen ouders om afspraken met een arts, tandarts, orthodontist, fysiotherapeut of specialist zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Hoe vraag ik verlof van méér dan een dag aan voor mijn kind?
Verlof van meer dan één dag vragen ouders schriftelijk aan via het meerdaagsverlofformulier en het meerdaagsverlofformulier m.b.t. de accountant. Het is belangrijk om dit ruim voor de verlofperiode te doen en eventuele bewijsstukken toe te voegen.

De sectordirecteur behandelt verlofaanvragen voor een periode tot en met tien schooldagen. Aanvragen voor een periode langer dan tien schooldagen gaan naar de leerplichtambtenaar. Bij het toekennen van verlof volgen wij de richtlijnen van het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO). Daarin staat dat voor extra vakantiedagen in principe geen verlof wordt verleend.

Toestemming voor verlof versturen wij schriftelijk naar de ouders/verzorgers van de betreffende leerling. Zonder die schriftelijke goedkeuring is afwezigheid ongeoorloofd en kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal met bijbehorende boete opmaken.

Waar kan ik terecht met vragen over afwezigheid en verlof?
Neem contact op met het Elde College via telefoonnummer 073 820 0400.