Tweetalig vwo

Tweetalig vwo is voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, waarbij je streeft naar een excellent niveau Engels. Daarnaast schenken we binnen het programma veel aandacht aan academische en internationale vorming, gericht op jouw toekomst als wereldburger.

Op het Elde College bieden we al sinds 2004 tweetalig onderwijs (tto) aan. Vanaf 2022 zijn we zelfs een senior tto-school! Dat betekent dat zowel het tweetalig onderwijs in de onderbouw als in de bovenbouw voldoet aan de kwaliteitseisen van Nuffic. En dat je bij ons een officieel erkend tto-certificaat kunt halen. Best bijzonder!

Pijlers tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs rust op drie pijlers, bepaald door Nuffic: de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Dat betekent het volgende voor het onderwijs:

  1. Taalvaardigheid: je spreekt Engels op het niveau van een near-native of native speaker. Niet alleen in de klas, maar ook in verschillende internationale en/of interculturele settings en ongeacht het gespreksonderwerp.
  2. Wereldburgerschap: je ontwikkelt een open, brede blik op de wereld. Je doet kennis op over verschillende tradities, gebruiken en politieke werkelijkheden en weet hoe het er in eigen land aan toe gaat. Daarnaast train je specifieke vaardigheden als debatteren, bemiddelen en onderhandelen, speeches en betogen schrijven. Dit alles in een internationale context.
  3. Persoonsontwikkeling: je groeit als persoon. Je leert uit je comfortzone stappen en op jezelf vertrouwen. Daarnaast kun je reflecteren en je oordeel uitstellen. Je voelt je betrokken bij en verantwoordelijk voor de maatschappij, bent creatief, ondernemend, weerbaar en in staat tot samenwerken.

Commitment

Ook commitment is een belangrijk aspect binnen tweetalig onderwijs: inzet tonen en betrokken zijn bij anderen. Dat uit zich op de volgende manieren:

  • Language attitude: in en buiten de lessen spreek je Engels met elkaar, voor de ontwikkeling van je taalgevoel en het versterken van de saamhorigheid.
  • General attitude: je ontwikkelt sociale vaardigheden die gericht zijn op begrip, ondersteuning van anderen, samenwerking en jezelf in dienst stellen van een ander.

Onderbouw tweetalig vwo

De eerste drie jaar van ons tweetalig vwo staan in het teken van taalverwerving. Daarom worden de meeste vakken in het Engels gegeven. Leerlingen en docenten spreken Engels en ook de methodes en materialen zijn in het Engels. Dat kan in het begin best spannend zijn, maar het went snel. En je Engelse taalvaardigheid gaat in razend tempo vooruit! Bij de lessen Frans en Duits geldt: de doeltaal is de voertaal. Dus daar spreek je vooral Frans of Duits.

Cambridge Advanced English

Aan het eind van het derde jaar neem je deel aan het Cambridge Advanced English examen. Daarmee laat je zien dat je Engels op B2-niveau beheerst: bovengemiddeld goed. Uit ervaring blijkt dat minimaal de helft van de leerlingen zelfs hoger scoort dan B2. Zij halen C1- en soms zelfs C2-niveau: het niveau van een near-native of native speaker. Een (bijna) moedertaalspreker dus. Als je minimaal B2-niveau hebt gehaald, alle internationaliseringseisen met een voldoende hebt afgerond en een voldoende hebt verdiend voor commitment, krijg je een officieel tto-certificaat.

Bovenbouw tweetalig vwo

In de bovenbouw van ons tweetalig vwo volg je extra lessen in het Engels: het International Baccalaureate (IB). Dit is een internationaal taal- en literatuurprogramma waarbij je het Engels toepast op pre-universitair niveau. Dit programma wordt op geen enkele andere school in de regio aangeboden! Het IB sluit je af met aparte examens in 6 vwo. Daarmee haal je naast je reguliere vwo-diploma ook een IB-diploma. Met dit wereldwijd erkende en goed aangeschreven diploma toon je aan dat je Engels op hoog niveau beheerst. Een mooie opstap naar je vervolgopleiding, een buitenlandse stage of studie of een toekomst bij een internationaal bedrijf!

Kennismaken met andere culturen

Om de kwaliteit van ons tweetalig onderwijs te bewaken, zijn wij aangesloten bij het Landelijk Netwerk Tweetalig Onderwijs. Dit netwerk wordt gecoördineerd door Nuffic en verzorgt de certificering en controle van tto-scholen. Iedere vijf jaar bezoeken afgevaardigden van het netwerk onze school, om te kijken of we nog steeds aan de hoge kwaliteitseisen voldoen. We werken dan ook continu aan de inhoud en kwaliteit van ons tweetalig onderwijs.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van ons tweetalig onderwijs te bewaken, zijn wij aangesloten bij het Landelijk Netwerk Tweetalig Onderwijs. Dit netwerk wordt gecoördineerd door Nuffic en verzorgt de certificering en controle van tto-scholen. Iedere vijf jaar bezoeken afgevaardigden van het netwerk onze school, om te kijken of we nog steeds aan de hoge kwaliteitseisen voldoen. We werken dan ook continu aan de inhoud en kwaliteit van ons tweetalig onderwijs.

Investering van ouders

Tweetalig onderwijs is vanwege de extra activiteiten en examens duurder dan een reguliere opleiding. Daarom vragen we een extra bijdrage van ouders. Ouder(s) of verzorger(s) bepalen zelf of zij deze extra bijdrage (deels) betalen: dat heeft geen gevolgen voor de deelname van leerlingen aan activiteiten of examens. Maar als meerdere ouders ervoor kiezen om niet te betalen, komen wij als school financiële middelen tekort. In dat geval kunnen activiteiten mogelijk niet doorgaan.

Mocht het betalen van de ouderbijdrage vanwege financiële omstandigheden een belemmering zijn, dan hebben wij als school een kwijtscheldingsregeling. Ook biedt gemeente Meierijstad of kunnen ouders een verzoek indienen bij de Vincentiusvereniging in Schijndel.