Update donderdag 1 oktober

> Brief 2 oktober 2020 m.b.t. het dragen van mondkapjes in de school

Aangescherpte maatregelen landelijk
Afgelopen maandag heeft het kabinet gecommuniceerd over de aangescherpte maatregelen i.v.m. het oplopend aantal besmettingen in Nederland en met name in risico-regio’s. Voor de dagelijkse gang van zaken in het onderwijs (zowel basisscholen als middelbare scholen) hebben deze maatregelen nu geen directe gevolgen. Wel zijn we extra attent: leerlingen verplaatsen in de gangen, docenten blijven zo veel mogelijk in het lokaal en verplaatsen op momenten dat er weinig leerlingen in de gangen zijn, afstand 1.5 meter tussen docent en leerlingen is het uitgangspunt.

Wij blijven de richtlijnen van het RIVM volgen, ook m.b.t. mondkapjes.
Daarnaast kunnen zowel leerlingen als medewerkers kiezen voor extra beschermingsmaterialen, met name in situaties waarbij de 1.5 meter minder eenvoudig gehandhaafd kan worden. De school verstrekt mondkapjes aan de medewerkers. Leerlingen dienen eventuele mondkapjes zelf aan te schaffen. Ondanks dat leerlingen onderling geen afstand hoeven te houden, blijft het advies om geen direct contact te hebben (aanraken, omhelzen enz.)

Ouderavonden en driehoeksgesprekken
De geplande driehoeksgesprekken en ouderavonden gaan door, waarbij we het aantal personen dat tegelijkertijd in het gebouw aanwezig is beperken en zorgen voor meer spreiding. Tijdens de gesprekken hanteren we natuurlijk 1.5 meter afstand tussen docent/mentor – aanwezige ouder(s)/verzorger(s) – aanwezige leerling. 

Beslisboom thuisblijven
Op onze site en bij dit bericht treft u de Beslisboom thuisblijven aan. Aan de hand van deze beslisboom, die is opgesteld door kinderartsen samen met een landelijke vertegenwoordiging van ouders en scholen, kunt u eenvoudig stappen doorlopen om na te gaan of uw dochter/ zoon (preventief) thuis moet blijven. Wij merken dat ouder(s)/verzorger(s) hierin zeer zorgvuldig zijn en samen met ons zorg willen dragen voor een veilige leer- en werkomgeving.

Wanneer wij merken dat een leerling op school komt met klachten of wanneer de leerling tijdens de schooldag klachten ontwikkelt die zouden kunnen wijzen op een corona-besmetting, dan sturen wij deze leerling naar huis. De ouder(s)/verzorger(s) worden direct geïnformeerd. De school hanteert hiervoor een flyer. 

Ventilatie
Experts hebben hun bevindingen m.b.t. de diverse gebouwen van het Elde College aan ons gerapporteerd. Met name in de oudere gebouwen blijft het noodzakelijk om bij leswisselingen en tijdens pauzes minimaal 5 minuten te spuien = ramen en deuren open te zetten en goed te luchten. Tijdens de lessen blijven de klapramen openstaan. Op dit moment staan ook de deuren open. We voeren een test uit met ventilatieroosters in deuren en gaan na of dat volstaat en zorgt voor voldoende frisse lucht. De scholen rapporteren hun bevindingen en testresultaten aan het ministerie.

Zoals we al eerder aangaven: het kan daardoor kouder worden in de lokalen en het is verstandig om daarmee rekening te houden bij de kledingkeuze. Jassen zijn niet toegestaan in de lokalen.

Besmettingen en GGD werkwijze
Tot op heden zijn op het Elde College 5 besmettingen gemeld. Het ging daarbij om de locatie Schijndel, 3 leerlingen en 2 medewerkers. De laatste melding van een geconstateerde besmetting ontvingen we op maandag 28 september. De laatste stand van zaken vindt u altijd op onze website.

Wij volgen de adviezen van de GGD op. Die komen er o.a. op neer dat nagegaan wordt of sprake is geweest van risicocontacten (langer dan 15 minuten binnen 1.5 meter). Bij risicocontacten volgt preventieve thuisquarantaine (tot 10 dagen na het laatste contact).

De bron van deze besmettingen was naar alle waarschijnlijkheid extern en niet gerelateerd aan de school. Ook lijken deze 5 gevallen geen relatie met elkaar te hebben. Gelukkig is niemand ernstig ziek geworden en was slechts sprake van lichte klachten.

Goed voorbereid
In de organisatie van ons onderwijs en onze begeleiding houden we rekening met nieuwe scenario’s mocht onverhoopt de situatie in Nederland of in de regio ernstiger worden. Samen met onze medewerkers werken we scenario’s uit. Dat gebeurt o.a. as maandagmiddag, tijdens de Dag van de Leraar. Online onderwijs speelt in ieder scenario een rol. We hebben een groot aantal extra laptops aangeschaft. Ook met ouder(s)/verzorger(s) uit de MR en met de leerlingenraden nemen we deze scenario’s door.

> Bijlage: beslisboom


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS