Schoolorganisatie

College van Bestuur

Het Elde College valt onder de stichting Voortgezet Onderwijs Regio Meierijstad (stichting VORM). Het bestuur van de stichting VORM en het bevoegd gezag van het Elde College worden gevormd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit: de heer drs. M.T.W. (Michel) Dankers EMFC RC.

Raad van Toezicht

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de stichting VORM. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur, op de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen:

  • De heer drs. B.L. (Bernard) Woltring, voorzitter
  • De heer P.H.F.M. (Pieter) van Dieperbeek
  • Mevrouw drs. M.A.M. (Monique) Donders RA
  • Mevrouw mr. drs. E.S. (Elise) Smulders
  • Mevrouw M.J.O. (Monic) van Aarle

Directie

Het Elde College bestaat uit drie organisatieonderdelen: twee onderwijssectoren, te weten de sector (tweetalig)vwo/havo en de sector vmbo/praktijkonderwijs. De ondersteunende diensten zijn ondergebracht binnen het organisatieonderdeel bedrijfsvoering. De dagelijkse leiding van elk organisatieonderdeel ligt bij respectievelijk de sectordirecteuren en de directeur bedrijfsvoering. De drie directeuren vormen gezamenlijk de schooldirectie, bestaande uit:

  • De heer G.M.J. (Gerard) Spijkers, directeur vmbo, praktijkonderwijs en locatie Sint-Michielsgestel
  • Mevrouw drs. C.N.W. (Toos) Michon-Janssen, directeur (tweetalig) vwo en havo
  • Mevrouw mr. drs. M. (Michelle) Arets, directeur bedrijfsvoering

In de aansturing van de organisatieonderdelen worden de sectordirecteuren en de directeur bedrijfsvoering ondersteund door respectievelijk de teamleiders en de hoofden van dienst. De directeuren leggen rechtstreeks verantwoording af aan het College van Bestuur.

Statuten en reglementen


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS