Privacy

De leerlingenadministratie legt persoonlijke gegevens vast. We gebruiken deze gegevens, conform de Wet persoonsregistratie, alleen voor het doel waarvoor ze in eerste instantie zijn geregistreerd. Onze school is gebonden aan de regels, zoals die in het privacyreglement zijn opgenomen.

Hieronder volgen enkele belangrijke punten uit dit reglement:

  • Wie geregistreerd staat, heeft het recht om de geregistreerde eigen gegevens in te zien. Dat moet schriftelijk worden aangevraagd bij de administratie. De directie draagt er zorg voor dat de aanvrager de gegevens zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken kan inzien. De directie kan de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, in rekening brengen bij de aanvrager.
  • Wie geregistreerd staat en de gegevens heeft ingezien, kan correctie eisen van de geregistreerde gegevens. Dat kan door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directie.
  • Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen tegen beslissingen van de directie bij het college van bestuur.
     

Foto’s en filmopnames

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) moet er voor publicatie van foto's of film altijd toestemming zijn van de ouder(s)/verzorgers(s) of van de leerling zelf, als die ouder is dan 16. Op school worden bij alle activiteiten foto's en filmpjes gemaakt door medewerkers en leerlingen. Dit maakt het in de praktijk onmogelijk om in alle gevallen van te voren toestemming te vragen. Als een leerling  of ouder/verzorger aangeeft dat hij of zij niet gefotografeerd wil worden, dan moet dat worden gerespecteerd. 

Aangeleverde foto's en film worden alleen op de door ons beheerde kanalen geplaatst, na een zorgvuldige screening. Voor elders gepubliceerde foto's of film kunnen wij als school geen verantwoordelijkheid nemen.

> Bekijk het privacyreglement


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS