Medezeggenschapsraad

Het Elde College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit drie geledingen: leerlingen, ouders en medewerkers. De MR heeft conform de wet tot taak om de openheid en onderling overleg in de school te bevorderen, waakt tegen discriminatie en bevordert de gelijke behandeling in gelijke gevallen.

De MR oefent invloed uit op het beleid van de school en de besluitvorming van het College van Bestuur door middel van het instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. De MR wordt hiervoor vroegtijdig geïnformeerd en er vindt constructief overleg plaats tussen de MR en het College van Bestuur, die in bepaalde gevallen wordt vertegenwoordigd door directieleden en/of andere deskundigen.

De MR wordt ook periodiek geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de beleidsplannen. De MR bestaat uit 12 leden. 

Personeelsgeleding: 

 • De heer A. van Dijk, voorzitter
 • Mevrouw C. Goossens, secretaris
 • Mevrouw I. van Gaal
 • De heer J. van Geffen
 • De heer B. van Heesch
 • De heer K. Boers

Oudergeleding: 

 • Mevrouw F. Merkelbach
 • Mevrouw C. Westerink
 • De heer E. de Laat

Leerlingengeleding:

 • Rens Hoogenboom
 • Cas van Rooij
 • Fiene van Acht

Contact

Mevrouw Chrissie Goossens, c.goossens@eldecollege.nl  


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS