Corona Archief berichtgeving 27 maart – 23 maart 2020

Update vrijdag 27 maart

Het weekend staat voor de deur. Wij hopen dat jullie, ondanks de ingrijpende situatie waarin we ons nu bevinden, toch kunnen genieten van het prachtige voorjaarsweer en de frisse lucht.

Berichtgeving ministerie van Onderwijs
Wij wachten op nadere berichtgeving van het ministerie. Het is de verwachting dat deze nog enige tijd op zich zal laten wachten. Daardoor zijn wij nu niet in staat om alle vragen van ouder(s)/verzorger(s) of leerlingen te beantwoorden.

Problemen met laptops
The Rent Company levert ook tijdens deze periode waarin onderwijs-op-afstand plaatsvind,t de afgesproken service. Zijn er problemen met een laptop die gekocht of gehuurd is bij The Rent Company of met een laptop die in bruikleen is van het Elde College neem dan contact op met de afdeling ICT van de school: ict@eldecollege.nl

Elde Gala
Aangezien tot 1 juni 2020 evenementen geen doorgang mogen vinden, zijn wij genoodzaakt ook ons Elde Gala te annuleren. Maar natuurlijk laten wij onze examenkandidaten niet zomaar vertrekken. Wanneer er meer duidelijkheid is, zullen we nagaan op welke manier wij het afscheid van het Elde College een feestelijk tintje kunnen geven.
 

Update donderdag 26 maart

Het verheugt ons dat het RIVM vandaag meldde dat de genomen maatregelen m.b.t. het sluiten van scholen en horeca, sociale onthouding, afstand en hygiëne effect lijken te hebben. Wij hopen dat meer positieve berichten volgen, maar beseffen ook sommigen van onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en relaties persoonlijk getroffen zijn en een moeilijke periode doormaken. Het Elde College leeft met u mee.

Begeleiding leerlingen
Onze mentoren hebben regelmatig contact met de leerlingen en houden de teamleiders en directieleden op de hoogte. Mochten wij iets voor u kunnen betekenen of heeft u vragen, neem dan aub contact op.
De scholen hebben tevens overleg met de gemeente Meierijstad en de gemeente Sint-Michielsgestel waarbij aandacht is voor het welbevinden van kinderen en jeugdigen en de manier waarop gemeentelijke instanties daarin een rol kunnen spelen.

Ophalen laptops
Een groep leerlingen heeft per mail aangegeven graag alsnog een laptop van de school te lenen. Deze laptops worden nu gebruiksklaar gemaakt en dinsdag verstrekt. U ontvangt een bericht met daarin het tijdstip waarop u op school verwacht wordt. Gebruik de bezoekersingang aan De Putsteeg en houd u aub aan de richtlijnen m.b.t. 1.5 meter afstand, maximaal 3 personen in een ruimte enz.

Enquête
Volgende week sturen wij onze leerlingen een enquête toe waarmee wij hun ervaringen m.b.t. leren op afstand in beeld willen brengen. Hoe organiseren de leerlingen hun dag? Ervaren zij voldoende ondersteuning bij het leerproces? Hebben zij adviezen voor ons? Op alle scholen in Nederland zijn docenten intensief aan de slag gegaan met het verzorgen van onderwijs op afstand. Via deze terugkoppeling hopen wij de situatie te kunnen optimaliseren.

Examenkandidaten
In verband met de gewijzigde situatie van de examenkandidaten zullen we ook enkele wijzigingen aanbrengen in de PTA’s. Deze worden eerst voorgelegd aan de medezeggenschapsraad voordat we met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) kunnen communiceren. Daarnaast hebben wij nog niet alle informatie van het ministerie ontvangen, bijvoorbeeld m.b.t. de gewijzigde slaag/zak-regeling. Wij hopen dat onze examenkandidaten hun leerproces voortzetten en zich blijven voorbereiden op de afsluitende toetsmomenten. Hun docenten verzorgen natuurlijk ook voor de examenklassen onderwijs op afstand.
 

Update woensdag 25 maart

Planning afronding schoolexamens
De examencommissies en de directieleden stellen een plan en een tijdpad op voor het afronden van de schoolexamens. Ook de herkansingsregeling wordt besproken. Minister Slob wil met een besluit over het heropenen van de scholen wachten op de uitkomst van het RIVM-onderzoek naar de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van het coronavirus. Het onderzoek is zeer recent gestart, waardoor de resultaten waarschijnlijk niet beschikbaar zijn op 6 april. 
Voorlopig kunnen daardoor geen examentoetsen op school afgenomen worden.

Zodra wij het tijdpad hebben kunnen vaststellen, communiceren we met alle betrokkenen. We begrijpen dat zowel onze examenkandidaten als onze leerlingen op deze informatie wachten. 
Daarnaast zal duidelijk zijn dat alle afspraken onder voorbehoud zijn.

Aanvraag laptop
Tot vrijdag 27 maart is het mogelijk om een laptop aan te vragen. Zie daarover ons bericht d.d. 24 maart. Heeft u ingeschreven (via info@eldecollege.nl) dan ontvangt u maandag 30 maart een bericht.

Lustrumactiviteiten
In het kader van 25 jaar Elde College hadden we enkele feestelijke lustrumactiviteiten gepland: de leerlingenactiviteit in de Efteling in april, een personeelsdag en een reünie in juni. Deze activiteiten worden verplaatst naar de periode september tot en met november 2020. 
 

Update dinsdag 24 maart 

Centrale examens gaan niet door
Vandaag heeft minister Slob meegedeeld, dat de centrale examens vmbo, havo en vwo niet doorgaan, ook niet op een later moment. De eindcijfers voor de schoolexamens bepalen of een leerling geslaagd is en een diploma ontvangt. De minister informeert ons op korte termijn over de nieuwe slaag/zak-regeling en over de herkansingsmogelijkheden. Het Elde College gaat na hoe en op welke termijn de schoolexamens afgerond kunnen worden. De resterende toetsen die gepland waren voor Elde week 3 worden (voorlopig) niet afgenomen en de schoolgebouwen sluiten (in ieder geval) tot 6 april. Wij informeren alle betrokken zo spoedig en volledig mogelijk. Belangrijk: de leerlingen die voldoen aan de slaag/zak-regeling ontvangen een volwaardig diploma waarmee zij toegang hebben tot het vervolgonderwijs

Onderwijs op afstand
Aan de digitale leeromgeving Its Learning wordt de koppeling met Microsoft Teams toegevoegd. Alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hierover een brief. Aangezien Its Learning met name tijdens ‘piekuren’ vertraagd werkt en wij het belangrijk vinden dat interactie tussen leerlingen en docenten mogelijk is, hebben wij voor deze versnelde invoering van Microsoft Teams gekozen. U zult begrijpen dat we enige tijd nodig hebben om optimaal gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden.

Schoolgebouwen gesloten
Alle gebouwen van het Elde College op beide locaties zijn tot 6 april gesloten. De school is telefonisch en per mail bereikbaar: 073-8200 400, mail: info@eldecollege.nl of via g.spijkers@eldecollege.nl (sectordirecteur vmbo/pro) of t.michon@eldecollege.nl (sectordirecteur (t)vwo/havo).

Laptops
Vorige week heeft een grote groep leerlingen een leenlaptop van de school ontvangen. Nu het ernaar uitziet dat de periode van onderwijs-op-afstand nog enige tijd kan duren en nu we ook met Microsoft Teams willen werken, is het mogelijk dat leerlingen alsnog gebruik willen maken van de mogelijkheid om een laptop te lenen. Stuur voor vrijdag 27 maart een mail naar info@eldecollege.nl en vermeld daarin: voor- en achternaam, leerlingennummer en klas en de reden waarom je een laptop nodig hebt.

Vincentius
We hebben niet alleen zorg voor de gezondheid van mensen, maar begrijpen ook dat dit in meerdere opzichten zware tijden zijn: diverse bedrijven hebben werktijdverkorting aangevraagd, zelfstandigen krijgen weinig opdrachten om maar enkele voorbeelden te noemen. Heeft u hulp nodig? U kunt contact opnemen met de Vincentius Vereniging Schijndel via secretarisvincentius@schijndel.nl of toine@vanheesch.org of telefonisch via 06-37153 778.
 

Extra update maandag 23 maart, 22.00 uur

Belangrijke mededeling voor ouders:
In verband met de aangescherpte corona-maatregelen, is op advies van de VO-Raad besloten de schoolexamens op te schorten tot er duidelijkheid is over hoe de maatregelen voor de scholen van toepassing zijn. Voor het Elde College betekent dit dat alle geplande PTA-toetsen vanaf woensdag 25 maart tot nader order worden uitgesteld. De toetsen van dinsdag 24 maart gaan in verband met de late berichtgeving nog wel door. Ouders/verzorgers ontvangen uiterlijk woensdag aanstaande informatie over de politieke besluitvorming ten aanzien van het centraal examen. Meer informatie is ook te lezen op de website van de VO-Raad.  
 

Update maandag 23 maart 

Vandaag is de tweede schoolweek-op-afstand van start gegaan. Wij hopen dat onze leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers deze periode goed doorstaan en dat het leerproces ook op afstand doorgang kan vinden.
Inmiddels is gebleken de gemeente Meierijstad zwaar getroffen is door het coronavirus en dat sommigen van u zorgen hebben over familieleden die ziek zijn. We leven met u mee en hopen op een voorspoedig en volledig herstel.

Afronden schoolexamens
Vandaag zijn de leerlingen uit de examenklassen vmbo, havo en (t)vwo gestart met de afronding van de schoolexamens; voor hen zijn de Elde-deuren weer opengezet. Ook een aantal medewerkers is weer op school, o.a. om te surveilleren bij de verschillende toetsen. De leerlingen hebben zich vandaag heel goed aan de afspraken gehouden en oog gehad voor de veiligheid van zichzelf en anderen. Wij hopen deze werkwijze voort te kunnen zetten en vervolgens de eindcijfers schoolexamen te kunnen noteren. Leerlingen die conform procedure afwezig gemeld zijn, krijgen de gelegenheid om de toetsen in te halen. Het ministerie van Onderwijs verstrekt binnenkort informatie over de centrale examens die in mei plaats zouden vinden.

Its Learning
Door het intensieve gebruik van elektronische leeromgevingen treedt in het hele land vertraging op. Ook Its Learning kampt daarmee, met name gedurende de ‘piekuren’ op het midden van de dag. Het Elde College overweegt versnelde invoering van Microsoft Teams en communiceert daar binnenkort over.

IB-examens tvwo 6
De IB-examens zijn wereldwijd geannuleerd. Mevrouw Linders, docente Engels en IB, heeft daarover met de leerlingen gecommuniceerd via een brief
Het Elde College begrijpt de teleurstelling van de leerlingen die zich grondig hadden voorbereid op deze examens en stelt een certificaat op waarmee wordt aangegeven welke vaardigheden en kennis de leerlingen zich eigen hebben gemaakt in de voorbereiding op deze examens.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS