Examens

Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen (SE) en het landelijk Centraal Examen (CE).  

Schoolexamen

Het schoolexamencijfer wordt bepaald door toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen die worden afgenomen in de bovenbouw van de gekozen sector. In het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) is vastgelegd welke stof wanneer wordt getoetst, de weging van het behaalde cijfer en welke toets herkanst mag worden. Het schoolexamen vindt plaats vóór het centraal examen. Het schoolexamen moet afgesloten zijn alvorens aan het centraal examen wordt deelgenomen. In de examenreglementen is per onderwijssector vastgesteld welke regels en bepalingen gelden omtrent het School- en Centraal Examen.

Centraal Examen

Het Centraal Examen (eerste tijdvak) is het afsluitende eindexamen van het voortgezet onderwijs en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Centraal Schriftelijk Examen (CSE) voor alle niet-praktijkvakken
  • Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE) voor beeldende vakken, tekenen voor
       gemengde  en theoretische leerweg (hiervoor is ook een CSE)
  • Centraal Praktijk Examen (CPE) voor praktijkvakken basis-, kader/ en
       gemengd/theoretische leerweg
     

De uitslag en examen tweede tijdvak/herkansing

Halverwege juni ontvangen leerlingen de uitslag van het Centraal Examen over het eerste tijdvak.  Een kandidaat kan zijn geslaagd, voorlopig afgewezen of definitief zijn afgewezen. Hierna kan een kandidaat bepalen of deze wil deelnemen aan het tweede tijdvak ofwel het herexamen. Deze wordt afgenomen op landelijk vastgestelde momenten, een week na de uitslag van het eerste tijdvak.

Diploma-uitreikingen

Wanneer de leerling geslaagd is volgt eind juni/begin juli de diploma-uitreiking. Tijdens deze avond ontvangen de geslaagden hun cijferlijst en diploma en nemen zij voor de laatste keer afscheid van medeleerlingen en docenten om hopelijk een mooie toekomst tegemoet te gaan. Voor de exacte data van deze diploma-uitreikingen verwijzen wij u naar de agenda op de voorpagina.

Slagingspercentages

Het Elde College behaalt jaarlijks goede resultaten met het aantal geslaagden in de verschillende sectoren. Op de website 'scholen op de kaart' vindt u hierover meer informatie.

Examenvrees?

Leerlingen die door zenuwen bij een examen duidelijk minder presteren dan verwacht zou worden, kunnen in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor begeleiding tijdens hun eindexamenjaar. Lees hier meer over examenvrees.


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS