En verder specifiek

Lessentabel

Overgangsnormering

 • HT - H2 - H3 schooljaar 2014-2015
 • leerjaar 2 - 3 - 4 schooljaar 2014-2015

Extra ondersteuning

Sint-Michielsgestel heeft een Zorg en Advies Team (ZAT). Het team komt regelmatig bijeen om leerlingen met ingewikkelde problemen rond gezondheid, psychosociale omstandigheden, gedrag, motivatie en het leerproces te bespreken. In dit team zit:

 • de betreffende mentor
 • de zorgcoördinator
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • gedragsdeskundige

Ondersteuningsprofiel

Het Elde College heeft net als alle reguliere scholen voor voortgezet onderwijs binnen de Meierij een basis een zelfde ondersteuningsaanbod. Dit ondersteuningsaanbod is vastgelegd in het Ondersteuningsprofiel van de Meierij.

Decanaat

mevrouw Andrea van Kempen
> Bekijk meer informatie over de decaan

Leerlingcoach

De leerlingencoach begeleidt leerlingen die dat nodig hebben in het sociaal-emotionele ontwikkelproces zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van het onderwijsaanbod om zodoende het onderwijsleerproces zo min mogelijk te verstoren. Zo kan een ontwikkeling binnen een veilig klimaat plaatsvinden. De leerlingcoach heeft een belangrijke bemiddelende rol bij pestgedrag.  De leerlingencoach is zoveel mogelijk aanwezig. Leerlingen kunnen ook voor informatie over het rooster, verlof- en betermeldingsformulieren, het inleveren van werkstukken terecht. Als de leerling ziek wordt binnen schooltijd worden ouders geïnformeerd. Als een leerling te laat in de les verschijnt, dient de leerling zich de volgende dag 08.00 uur tee melden bij de leerlingcoach. Ook bij verwijdering uit de les meldt een leerling zich bij de leerlingcoach.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen, aangewezen door de directie, zijn docenten bij wie leerlingen en/of ouders van de school terecht kunnen. De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang van personen die met seksuele intimidatie, agressie en/of geweld zijn geconfronteerd; hij/zij hoort aan wat is voorgevallen en vangt de daarbij optredende emoties op. Voor Sint-Michielsgestel is mevrouw Van der Sman vertrouwenspersoon.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de aansturing van specifieke leerlingenzorg in de school en onderhoudt de contacten met in- en externe hulpverleners. Voor Sint-Michielsgestel is de mevrouw Van den Berk zorgcoördinator.

Specifieke leerbegeleiding

Op locatie Sint-Michielsgestel wordt specifieke ondersteuning geboden bij:

 • dyslexie
 • remedial teaching door mevrouw Ingrid van Heertum
 • sociale vaardigheidstraining door mevrouw Marleen van Gerven en mevrouw Gieke van Sambeek
 • faalangsttraining (in leerjaar 2) door de heer Luque Somers
 • examenvreestraining door de heer Luque Somers
 • schoolmaatschappelijk werk door mevrouw Van Oers

Buitenschoolse activiteiten

De locatie Sint-Michielsgestel heeft de volgende buitenschoolse activiteiten;

 • Ardennenweek
 • Snowcamp
 • Uitwisselingsprogramma's
 • Clinics

Europees Parlement Ambassador School

Het Elde College Sint-Michielsgestel is gecertificeerd Europees Parlement Ambassador School. Onze klassen werken ieder schooljaar aan het project 'Een 10 voor Europa' waarbij de leerlingen onder andere presenaties moeten maken en onderzoek moeten doen. Jongeren maken zo actief kennis met Europa. Meer op www.europeesparlement.nl 


Contact

Putsteeg 4
5481 XT Schijndel
info@eldecollege.nl
073-8200400

Postbus 63
5480 AB Schijndel

Elde College | site by WIS